Bibliografie

4. Zorg voor een een bibliografie. In de tekst onderlijnde je de verwijzingen naar publicaties onderlijnd. Selecteer vijf tot tien referenties door middel van uitsluiting. Indien mogelijk sluit je publicaties uit waar de auteur niet direct naar verwijst, publicaties met een algemene gedachte, publicaties die moeilijk op te sporen zijn, publicaties die de methoden, technieken of het onderzoek verantwoorden of publicaties van gewaardeerde vakgenoten. Wat je overhoudt neem je op in de bibliografie op de wiki. De referenties dienen volledig, correct en consequent te zijn.

Uit Racisme bestrijden (Een practische gids)
Het zijn allemaal verwijzingen naar het wetboek in verband met racisme.
- Antiracismewet - Artikel 1, lid 1
- Uitzonderingen van discriminatie - Wezenlijke en bepalende beroepsvereisten - Art. 2 § 5
- Uitzonderingen van discriminatie - Andere fundamentele grondrechten - Art. 3
- Uitzonderingen van discriminatie - Positieve actie - Art. 4
- Waar de Antidiscriminatiewet verboden is in bepaalde domeinen - Art.2 § 4
- Directe discriminatie - Art. 2 § 1
- Indirecte discriminatie - Art. 2 § 2
- Antidiscriminatiewet wordt bestraft met een gevangenisstraf en/of een boete - Art. 6 § 1

Uit 'Lesgeven aan Fatima en Ahmed'
Er is een verwijzing naar 'n beleidsnota(1), een boek(2) en 'advies'(3).
(1) Onderwijsbeleid t.a.v. migranten, beleidsnota februari 1991, gemeenschapsminister van Onderwijs.
(2) Terkessidis, K & Van de Velde, V., Een onderwijsvoorrangsbeleid in Vlaanderen. Een antwoord op de achterstand van de migranten? KU Leuven, HIVA, 1990.
(3) Advies met betrekking tot Onderwijsbeleid en onderwijsvoorzieningen inzake migranten vanaf 1991-1992, VLOR- Commissie Onderwijs - migranten, december 1990.

Uit buurtnetwerken jeugdhulpverlening

(1) Regie in de jeugdzorg.Standpunt van de Ministers van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en Justitie(juli 1994)
(2) Wet op de onderwijsvoorrang (1993) Vlaamse minister van Begroting.

Uit 'Meer kansen voor de buurt'
(1) BOLLAERTS L., Buurtwerk in kansarme buurten, Brussel (Federatie Buurtwerk), 1976.
(2) Functiebeeld van de teamleider bij de K.S.G.J., Rotterdam, september 1974.
(3) Begrotingsopstelling
(4) VOS R., Werken aan de samenleving, Alphen aan den Rijn, 1976.
(5) Boeken, rapporten, nota's (algemeen) vanaf 1970.

** Uit 'Buurtwerk'**
(1) D'AES C., Buurtwerk in Vlaanderen, Brussel, Ministerie van Nederlandse cultuur, 1977
(2) MAGNUS C., Bouwen aan de buurt. Een werkboek voor buurtwerkersSamsom, Alphen aan den Rijn, 1975
(3) SIMONSE J., Meer kansen voor de buurt. Werkboek voor buurthuis en clubhuiswerk in oude stadswijken, Samsom, Aplpeh aan den Rijn, 1977
(4) BOLLAERTS L., Buurtwerk in discussie in Volksopvoeding, nr 9-10, 1974

Uit Achtergronden bij de aanpak van 'krachtwijken'
(1) BOER N., De opkomst van wijkaanpak als dominante strategie in het sociale beleid in Meetingpoint Nederland, Boom Amsterdam, 2001.
(2) DUYVENKDAK WGJ., Verschil als ongelijkheid, verschil als diversiteit? Het probleem en analyse. De sociale peiler van het GSB Samenlevingsopbouw, 2000
(3) FORTUIN K, OUWEHAND A., Leidraad Sociale Wijkvisie, Ministerie VROM, Den Haag, 2003
(4) KLEINHANS R, SLOB A., Huisvesting en het waterbed: probleem opgelost of verplaatst? in Van wijken weten: beleid en praktijk in de stedelijke vernieuwing. Amsterdam, IOS Press 2008
(5) MULDER K., Herstructurering: een sociale interventie - maar huisvesters hebben de regie VHV-bulletin, april 2007, 7-9
(6) PENNEN T VAN MASSERING E Bewonersparticipatie: onvoorspelbaar maar ook onmisbaar in Van wijken weten: beleid en praktijk in de stedelijke vernieuwing. Amsterdam, IOS Press 2008
(7) VELDBOER L., De naïviteit van het stedelijk beleid, Tijdschrift voor de sociale sector, mei 2001, 16-21

Uit De Berengroepen
Alle verwijzingen in dit artikel zijn niet naar literatuur maar naar opvoedingsprogramma's, deze zijn ook niet vermeld in de samenvatting

ICT en sociale cohesie in buurten en wijken
(1) F. Van den Eerenbeemt, E. R. Kuiper en B. Mulder, Een prettige buurt: internet als gereedschap, Kenniscentrum Grote Steden/SQM, Den Haag, 2004
(2) Frissen, V., (2003) ICTs, civil society and global/local trends in civic participation. Paper for Workshop ICTs and Social Capital in the Knowledge Society. EC IPTS/DG Employment, Seville, november 2003.
(3) Steyaert, J., Digitale vaardigheden, Geletterdheid in de informatiesamenleving, Rathenau Instituut, Den Haag, 2000
(4) RMO, Verantwoordelijkheid en perspectief: Geweld in relatie tot waarden en normen, Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, Den Haag, 1998
(5) C. Mercken, Een buurt vol verhalen, Integratie van generaties en culturen door buurtreminiscentie, Utrecht: NIZW, 2002.


Monografie
Hier vind je al de referenties van het onderdeel monografie. Voor meer informatie, klik Hier.


Hier vind je alle referenties van artikels die we vonden in 'Sociale interventie'. Deze artikels hebben te maken met ons onderwerp.

BROEKMAN H., Achtergronden bij de aanpak van 'krachtwijken', in: Sociale interventie, jg. 17, nr. 4, 2008.
STROOBANTS V., CELIS R., SNICK A., [Ea.], Actief burgerschap, een leerproces, in: Sociale interventie, jg. 10, nr. 4, 2001.
SPIERINGS F., PEPER B., Diversiteit in leefstijlen en burenruzies: Buurtbemiddeling in Schiemond, in: Sociale interventie, jg. 9, nr. 4, 2000.
SOFFERS I., WEIDE M., Kansarme jongeren buiten de boot?, in: Sociale interventie, jg. 17, nr. 4, 2008.
COUSSEE F. , Jeugdwerk als sociaalpedagogische interventie, in Sociale Interventie, jg. 15, nr. 3, 2006.
SLAGTER M. , Thrillers en sociale uitsluiting, in Sociale Interventie, jg. 15, nr. 3, 2006
VERKOOIJEN L., Over gelijkheid, diversiteit en de toekomst van het social work, in: Sociale interventie, jg. 17, nr. 1, 2008.
EWIJK H., Georganiseerde discontinuïteit in de buurt-essay, in Sociale Interventie, jg. 16, nr 4, 2007.
FOKKEMA T., STEYAERT J., Achter de Geraniums of achter het computerscherm?in: Sociale Interventie, jg. 14, nr. 2, 2005
VERSCHELDEN G., VANTHUYNE T., Vrijwilligerswerk en participatie aan het verenigingsleven binnenstebuiten in: Sociale Interventie, jg. 16 nr.4, 2007
BARTELS E., Interculturele hulpverlening: het concept cultuur :in Sociale Interventie,jg. 11, nr. 1,2002
LANDELIJKE EXPERTISECENTRUM SOCIALE INTERVANTIE Nieuwe maatschappelijke uitdagingen en handelingsstrategieën op lokaal niveau in Sociale Interventies, jg 15, nr 2, 2006
SPIERTS MARCEL Een 'derde weg' voor de sociaal-culturele professies in Sociale Interventies, jg 14, nr 1, 2005
ROUW R. Een pedagogisch niemandsland, in: Sociale interventies, jg 11, nr 2, 2002
STORME A. Opbouwwerk en sociale wijkontwikkeling in Brussel, in: Sociale interventies, jg 9, nr 4, 2000
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License