Korte Samenvatting Meer Kansen Voor De Buurt

Samenvatting: ‘Meer kansen voor de buurt’(pg11-23)

1) De doel of gebruikersgroep
zij die gebruik maken van de voorziening clubhuis- en buurthuiswerk
kansarme groepen

oorzaken:
• Sociale economische sfeer
• Slechte huisvesting
• Geen onderwijs en opleiding
• Oorzaken uit het verleden
=> Sociaal psychologische effecten
Prioriteit aan groepen die het meest worden belemmerd in hun ontplooiingskansen.
conclusies:

 • De buurt vormt een integratiekader
 • structuur: territoriaal, personaal, vrouwelijke dominantie
 • leefsituatie=totaalsituatie

2) Doelomschrijving
* Vergroting van de ontplooiingsmogelijkheden van de buurt- en wijkbewoners en van hun
participatiemogelijkheden in de samenleving.
* participatiebevordering
Jaren ‘60
democratisering => eigen verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid
=> spreiding van de macht

Voor kansarmen minder kans op participatie
=>bewustwordingsproces nodig dat zij meetellen
buurthuizen: waar de mensen de participatie kunnen inoefenen
Doelstellingen voor buurthuizen
• Buurthuizen willen bijdragen in de ontwikkeling en vorming van kinderen, jeugdigen en volwassen.
• Buurthuizen willen een verdere maatschappelijke democratisering bevorderen
• Buurthuizen willen mee bewaken, dat de inspraak van de buurt- en wijkbewoners tot haar recht komt en dat de stem van alle bewoners wordt gehoord
• Buurthuizen willen meewerken aan het tot stand komen en ontwikkelen van welzijnsvoorzieningen op wijkniveau
• Een rechtvaardige kansenstructuur in de gehele samenleving

3/ Aard van het werk
• Persoonsgericht agogisch werk:

 • Vorming van de persoon
 • mens- in – situatie

• Situatiegericht agogisch werk (buurtwerk)

 • accent: situatie
 • in kader van groepen

• Sociale actie

 • agogische taak
 • actie voeren
 • wanneer op ‘ hoger niveau’ beslissingen moeten genomen worden

• Educatie

 • activiteiten
 • effect: het bezig zijn van de persoon
 • zelfvertrouwen

• Recreatie

 • recreatieve activiteiten
 • een menselijke behoefte
 • invalshoek : agogisch werk

• Intermediaire functie

 • mensen begeleiden om te komen tot zelfstandig gebruiken van voor hen bestemde voorzieningen

• Ruimte bieden

 • zelfstandig functioneren

onderwerpsverkenning
1) Het artikel komt uit een boek dat handelt over buurtwerk, het is meer een werkboek voor buurthuis- en clubhuiswerk in oude stadswijken.
2) De auteur is Joop Simonse over hem heb ik gevonden dat “hij een manager in de Gezondheidszorg sector is. (…) Hij communiceert gemakkelijk en is open, is een teamplayer, maar houdt van duidelijke spelregels. Weet als ‘aanvoerder’ doortastend tot besluiten te komen en zijn team te coachen naar succes” .
Joop heeft ook nog andere boeken geschreven die te maken hebben met sociaal agogisch werk zoals bvb ‘De teloorgang van het kerkelijk clubhuiswerk’.
3) De structuur is redelijk duidelijk omdat hij vaak gebruik maakt van tussentitels, het is ook een structuur waarbij alles op elkaar opvolgt wat het nog duidelijker maakt. De voetnoten worden onderaan opgenomen. Dit is wel handig omdat je direct tijdens het lezen de voetnoot kan bekijken.
Soms wordt er verwezen naar een bijlage die dan helemaal achteraan in het boek aanwezig is. Op het internet heb ik nog een boek gevonden van hem namelijk: 'De teloorgang van het kerkelijk clubhuiswerk'.

Bibliografie
S.n. Netwerk in ontwikkeling. Opgeroepen op 11 04, 2009, van cosensus: http://www.cosensis.nl/nl/site/partners/joop-simons. (2009).
SIMONSE, J. (1977).Meer kansen voor de buurt. bib katho Kortrijk

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License