Samenvatting Boek In De Ban Van De Buurt

Onder de opdracht van ICT, vindt je een stuk van de samenvatting van het boek.
De volgende samenvatting (in de vorm van een powerpoint) vindt je hier.

1. Het stuk over buurtwerk komt uit een boek, het onderdeel die ik eruit gekozen heb gaat specifiek over rolpatronen en tien oriëntatiepunten voor een geslaagde wijkaanpak.

2.
A) Het boek heeft 4 auteurs:
- Sprinkhuizen Ard
- Vlaar Paul
- Engbersen Redboud
- De Wild Jan
In het boek zelf wordt geen informatie gegeven over de auteurs.

B) Op internet vind ik verschillende zaken over deze auteur.
Ik vind dat Ard Sprinkhuizen is afgestudeerd als sociaal-psycholoog, en gespecialiseerd in methoden van onderzoek.
Hij heeft gewerkt aan de Universiteit in Utrecht en deed een onderzoek naar welzijnsbeleid en sociaal beleid. Hij werkte ook bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW).
Hij doet daar onderzoek van beleid, wetenschap en praktijk.
Naast onderzoek doet Ard ook advieswerk voor gemeenten en maatschappelijke organisaties. Hij is ook sinds 2000 redacteur van het Handboek Sociaal Beleid dat wordt uitgegeven door Reed Elsevier.
Bij het opzoeken op internet kom ik vooral terecht op de site van movisie, (kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling) of verwijzingen ernaar.

C) Deze auteur heeft nog volgende boeken geschreven:
- Tussen zelfsturing en paternalisme
- Wegen naar een ander platteland: duurzaam, doordacht en dynamisch
- Welzijn op eigen wijze: Tytsjerksteradiel: Vereniging Welzijnswerk Tytsjerksteradiel en haar
uitdagingen
- De sociale verbouwing: een programma van eisen voor herstructureringsgebieden : project
sociaal fysieke wijkaanpak
- Bewogen barrières: vitaal platteland op de agenda
- Aandacht voor het alledaagse: wijkbeheer en herstructurering: een verkenning
- Vier vragen over welzijnsbeleid
- Domeinen van welzijn

3.
A) De tussentitels zijn:
- Rolpatronen
- De burger
- De aanbieders
- Lokale overheid
- Conclusie
- Tien oriëntatiepunten voor een geslaagde wijkaanpak

B) Het boek kent een logische structuur, aangezien het per hoofdstuk een titel heeft die vet gedrukt staat, met een cijfer erbij.
Iedere volgende titel wordt in het vet gezet, en als er nog puntjes onder komen, worden die kleiner vermeldt + in cursief geplaatst.

C) De voetnoten worden opgenomen achteraan in het boek.
Persoonlijk vind ik dit handig, aangezien alles samen vermeld staat.
Als je iets nodig hebt, of iets wil opzoeken erover moet je maar naar één bepaalde plaats
bladeren en je hebt direct alles in verband met de voetnoten.

4. * Specialisten: professionals, buurtwerkers, welzijnshelpers, opbouwwerkers…
* Instellingen en organisaties: - de overheid
- welzijnsorganisaties
- opbouwwerkers, professionals
- vrijwilligerswerk
- buurtwerk, professioneel wijkwerk

Hieronder volgt de samenvatting van het deel van het boek (de volgende samenvatting is te vinden in de powerpoint):

Samenvatting boek:
Rolpatronen:
Alle wijkgerichte interventies worden vertegenwoordigd vanuit de verschillende overheidsdiensten. (Dit is een flinke som aan investeringen) Het is belangrijk dat er een goed samenspel is binnen de driehoek van de overheid, instellingen en burgers. (strategische driehoek)
Deze driehoek moet goed in evenwicht zijn, maar dit is zeer moeilijk in de praktijk.
De regievoering is vaak een probleem doordat welzijnsorganisaties te zwak zijn om een regiefunctie waar te maken. De betreffende buurt moet ook zeer goed meewerken.
Strategische driehoek:

Strategische

De burger:
Het moet duidelijk zijn wat de burger wil, maar dit is moeilijk, gezien de afstand tussen burgers en politiek. De concrete vraag blijft onduidelijk. Overheden en instellingen hebben weinig zicht op netwerken in wijken. Waar de burger zelf initiatieven neemt, maar de uitvoering problemen geeft, wordt ondersteuning geboden. Verbeteren van klantgerichte benadering kunnen toegankelijkheid en afhankelijkheid verbeteren. Bv. de éénloketgedachte.

De aanbieders:
Vroeger bepaalden ze zelf hun kerntaken en het verkrijgen van subsidies. Nu is het meer een contractpartij voor de uitvoering van een bepaalde dienstverlening.
Aanbieders beschikken over klanten, cliënten en deelnemersinformatie door onderzoeken en klantenraadpleging. Waarom? Om beleidsplannen en afspraken te maken.
Deze informatie is privacygevoelig, of soms wettelijk beschermd.

Lokale overheid:
Kan opdrachten geven om bepaalde diensten/activiteiten uit te voeren:

- Actief stimuleren : financieel
- Passief stimuleren: reageren op vragen en verzoeken
- Zich afzijdig houden

Dit is altijd afhankelijk van de bereidheid tot medewerking van de doelgroepen en de sociale omgeving.
Uitvoerende rol: taken vervullen en diensten leveren die essentieel zijn voor de samenleving.
Partnerrol: samenwerken met organisaties

Conclusie:
De burger zou centraal moeten staan, maar staat meestal in de zwakste positie.
Ondersteuning van de buurtbewoner moet de hoogste prioriteit hebben!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License