Trefwoordenlijst

1. Zorg voor een trefwoordenlijst: voeg alle lijstjes van de projectleden samen tot één handige alfabetische lijst.

Dit houdt in: al de moeilijkere (vakjargon) woorden uit je artikel plaats je hieronder. Wel in alfabetische orde!
Het moet niet per naam, de leerkracht heeft het liefst allemaal door elkaar geplaatst.
En je moet er de uitleg bij zetten!


Woord Uitleg van het woord
Absentie De afwezigheid
Abstrahering Zonder voorstelling, niet figuratief, realistisch
accrès toeneming van de subsidie ter bestrijding van de kosten ontstaan door inflatie
Achterstandbestrijdingsprogramma programma’s om de achterstand in bepaald zwakke wijken te bestrijden
Actoren Betrokken personen
Adequaat Geschikt, overeenkomstig, gelijkwaardig
Aggregaat Samengesteld
Amovering Ontzetten, ontslaan
andragogie agogische arbeid met volwassenen
Antidotum Tegengif
Antisemitisme Jodenhaat, tot uiting komend in een vijandige houding ten aanzien van joden op basis van vooroordelen en stereotypen
Arbeidsrehabilitatie Psychiatrische patiënten die opnieuw moeten wennen aan werken
Autochtoon Oorspronkelijke bewoner
Basiseducatie Is het geheel van educatieve activiteiten die worden opgezet voor laaggeschoolde volwassenen met het oog op het verwerven of verbeteren van basiscompetenties zoals lezen, schrijven, rekenen, elementaire ICT-vaardigheden en oriëntatie op het maatschappelijke gebeuren
Begroting Staat van verwachte kosten en inkomsten
Bewonersbudgetten Krijgen bewoners toegekend voor initiatieven die zij belangrijk vinden voor hun wijk
Burgerschap Het al dan niet burger zijn van een bepaald land
Buurtopbouwwerk Methodisch werken met groepen buurtbewones aan problemen in de eigen woon- en leefsituatie
Centraal indicatieorgaan zorg Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is een Nederlandse overheidsinstelling die sinds 1 januari 2005 vaststelt op welke Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten-zorg iemand recht heeft
Cohesie Samenhang
Collectief Verzameling, gezamelijk
Competenties Een competentie is het vermogen om kennis, vaardigheden, houding en reflectie te integreren in een taakgebonden handelen en dat adequaat toe te passen in een specifieke context
Concensus Overeenstemming van mening; eenstemmigheid
Cumuleren Ophopen
Determineren Vaststellen
Democratie Staatsvorm, waarin wordt geregeerd, door uit het volk verkozen vertegenwoordigers; ideaal, een open (land)bestuursvorm
Depenalisering Het vervangen van strafmaatregelen door bijvoorbeeld verplichting tot betaling van schadevergoeding aan het slachtoffer
Diffuus Een breedvoerige, omslachtige stijl, zonder duidelijke afbakening
Discriminatie Een nadeel berokkenen door het maken van onderscheid ten aanzien van individuen of groepen op grond van kenmerken die in die situatie geen aanvaardbaar motief vormen
Domicilie woonplaats
Etnisch Een volk, cultuur
Ergonomie Ergonomie streeft naar het zodanig ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, technische systemen en taken dat de veiligheid, de gezondheid, het comfort en het doeltreffend functioneren van mensen wordt bevorderd
Exercitie Oefening in wapenhandel, wapenoefening
Faciliterend Voorzieningen aanbieden
Geïndiceerde jeugdzorg Vormen van jeugdzorg die slechts na indicatiestelling toegankelijk zijn: hulp aan huis, dagbehandeling, pleegzorg, dag- en nachthulp voor kinderen en jongeren; indicatiestelling wordt uitgevoerd door de bureaus jeugdzorg
Immaterieel gebied Onstoffelijk, onlichamelijk gebied
Implementeren In gebruik nemen van een ontwikkelde methodiek in de praktijk
Informele netwerken Voorlopige, vrijblijvende netwerken
Integratie Het maken van of opnemen in een groter geheel
Integriteit Ongeschonden toestand, onkreukbaarheid, onomkoopbaarheid
Intercultureel relatie tussen verschillende culturen betreffend
Intergenerationeel Wisselwerking tussen generaties
Innovatoren Leiderschapsrollen
Intermediairs Bemiddelaars, consulenten, tussenpersonen
Interveniëren Tussen beide treden, bemiddelen, ingrijpen
Introjecteren ??
Ketenaanpak Is een sluitende aanpak waarbij alle bevoegdheden en instrumenten van verschillende partners ingezet worden om naleving te bevorderen
Krachtwijken Wijken waarvoor er extra geld beschikbaar is gesteld om knelpunten in de wijk op te lossen en projecten uit te voeren die het wonen en werken aantrekkelijker maken.
Latent Verborgen, niet zichtbaar, niet waarneembaar
Legitimatie Identiteitsbewijs
Mee-organisaties Het bieden van ondersteuning vrij wonen en werken aan mensen die met een verstandelijke, fysieke en zintuiglijke beperking problematiek kampen
Methodiek Handelswijze ,wijze van werken
Migrant Iemand die migreert. (migreren; van of naar een ander gebied verhuizen)
Mobiliteit De beweeglijkheid, vluchtigheid
Muisarm Blessure aan de pols, men veronderstelt dat het veroorzaakt wordt door teveel gebruik van een computermuis
Mystificeren Misleiden, bedotten, beetnemen
Niet-formele educatie Activiteiten, projecten en programma’s waarin volwassenen doelgericht en systematisch leren zonder dat er direct diploma’s worden verstrekt.
Normen Maatstaven om de inzet van middelen te beoordelen op efficiëntie
Onbillijkheid ongerechtigheid -onrechtvaardigheid -zelfstandige vorm van onbillijk -onredelijkheid -onrecht -ongegrondheid -iniquiteit
Outreachend Naar de mensen toegaan
Paraprofessionals Contactmedewerkers, cutuurtolken
Participeren Deelname aan het maatschappelijk gebeuren
Paternalistisch Vaderachtig
Patriarchaal Aartsvaderlijk
Pluriformiteit Veelvormigheid, variatie
Polyvalentie veelwaardigheid
Portiekgesprekken Gesprekken die buurtwerkers voeren met mensen die aan hetzelfde portiek (zelfde trap) wonen, om het begrip tussen de bewoners te vergroten en de onderlinge spanningen te verminderen. Te weten komen wat er leeft in de buurt
Potentie Kracht, vermogen
Practici ervaren vakman -Persoonsbenamingen
Pressure groups Lobby groep: groep personen die beslissingen tracht te beïnvloeden
Prevaleren Het overwicht hebben, het zwaarst laten doorwegen
Prioriteit Datgene wat voorrang krijgt of hoort te krijgen
Probleemanalyse Een probleem bij ontbinding van gegevens in samenstellende bestanddelen
Projectencarrousel Keer op keer worden weer nieuwe projecten opgestart terwijl goed lopende projecten worden gestopt
Projectitis Veel nieuwe projecten worden gestart en gesubsidieerd zonder dat men goed weet welke projecten er al lopen
Racisme Racisme kan omschreven worden als een ideologie waarbij uitgegaan wordt van de superioriteit van de ene etnische groep ten opzicht van de andere groep
Reduceren Herleiden, verminderen
Regievoering, regiefunctie Overheidsbeleid
Relevant Van betekenis
Represailles Vergeldingsmaatregel, weerwraak
Representatie Vertegenwoordiging
Restricties Beperkingen
Sanering Stadsvernieuwing
Segregatie Tegenovergestelde van integratie. Een groep mensen zondert zich af van de rest van de mensen en probeert binnen het eigen gebied bepaalde waarden en normen te handhaven. Er ontstaat dan een ghetto. Afscheiding
Sociogram Een tekening van communicatielijnen, die weergeeft hoe de onderlinge verhoudingen liggen met betrekking tot een bepaald onderwerp en op een bepaald moment
Spindoctor Iemand die een politicus adviseert inzake beeldvorming, image, optreden in de media e.d
Subsidiariteitsbeginsel Organisatiewijze in taakverdeling tussen hogere en lagere openbare overheden
Utopie Droombeeld, toekomstbeeld
Variabel Veranderlijk
Vermaatschappelijking Het zich meer richten op het algemene sociale belang
Waterbedeffect Negatieve verschijnselen, bv criminaliteit of overlastgevend gedrag die beëindigd worden in de targetwijk, maar elders in de stad weer opduiken
Wijdverbreid Op vele plaatsen voorkomend, bekend
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License